Grand Motors banner
Auto otpad Sole banner Led Shop banner
Knežević Enterijer banner Faber auto delovi banner

ZOBS i zatamnjena stakla

Spoljašnje uredjivanje.
Odgovori
Avatar korisnika
Darth Malak
Poruka: 86
Član foruma od: utorak, 21. jul 2009. u 11:18h

ZOBS i zatamnjena stakla

Poruka od Darth Malak » petak, 4. sep. 2009. u 09:57h

http://www.informisanje.info/wp-content ... tinica.pdf

skinuo fajl i nisam nista nasao sme li ili ne sme
evo i sa mup sajta

http://www.mup.sr.gov.yu/cms_cir/sadrzaj.nsf/zakoni.h

nisam nista nasao
а

Avatar korisnika
Darth Malak
Poruka: 86
Član foruma od: utorak, 21. jul 2009. u 11:18h

Re: ZOBS i zatamnjena stakla

Poruka od Darth Malak » petak, 4. sep. 2009. u 10:31h

mozda nesto ovo ali opet nejasno :
XV ВОЗИЛА
1. Опште одредбе
Члан 246.
Возило у саобраћају на путу мора да испуњава прописане техничке услове, техничке прописе и да буде технички исправно.
Возило је технички исправно ако има исправне све прописане уређаје и опрему и ако задовољава све техничке нормативе за возило.
Возила у саобраћају на путу не могу имати уређаје, склопове и опрему чија употреба може угрозити, ометати или изазвати забуну другог учесника у саобраћају.
Возила не смеју на предњој страни да имају уређаје или материје које дају, односно одбијају светлост црвене боје, а на задњој страни које дају, односно одбијају светлост беле боје, изузев уређаја и материја предвиђених прописима из става 6. овог члана, као ни трепћуће светло које није предвиђено одредбама овог закона.
На возилу се не смеју налазити нити користити уређаји који дају, односно одбијају светлост видљиву учесницима у саобраћају у бојама које нису предвиђене прописима из става 6. овог члана .
Министар надлежан за послове саобраћаја доноси ближе прописе о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и техничких норматива.
У саобраћају на путу не сме да учествује превозно средство које овим законом није одређено као возило.
Члан 247.
Власник, односно корисник возила дужан је да, на захтев полицијског службеника, да податке о идентитету лица коме је дао возило на управљање, односно коришћење.
Физичко лице, власник, односно корисник возила не сме дати возило на управљање лицу које је под дејством алкохола, односно психоактивних супстанци или је у толикој мери уморно, болесно или је у таквом психофизичком стању да није способно да безбедно управља возилом, нема возачку дозволу одговарајуће категорије или је рок важења возачке дозволе истекао.
Члан 248.
Возила регистрована у иностранству могу да учествују у саобраћају на територији Републике Србије ако имају склопове, уређаје и опрему, прописане важећом међународном Конвенцијом о саобраћају на путевима и ако су у исправном стању.
Возила из става 1. овог члана у погледу димензија, највеће дозвољене укупне масе и осовинског оптерећења, морају испуњавати услове прописане за возила у Републици Србији.
Возила из става 1. овог члана морају бити осигурана у складу прописима Републике Србије о обавезном осигурању возила.
2. Испитивање возила
Члан 249.
Моторна и прикључна возила која се појединачно или серијски производе или преправљају, односно њихови уређаји, склопови и опрема, морају бити усаглашени са једнообразним техничким условима у складу са прописима о хомологацији.
Пре стављања у промет, односно пуштања у саобраћај возила из става 1. овог члана, мора се утврдити и да ли ова возила испуњавају прописане услове у складу са овим законом.
Уверење (потврду) о испуњености услова из става 2. овог члана издаје Агенција.
Један примерак уверења из става 3. овог члана за појединачно произведено или преправљено возило мора се налазити у возилу, када возило учествује у саобраћају на путу, а возач је дужан да га покаже на захтев овлашћеног лица.
Ближе услове о поступку и начину испитивања возила, издавања уверења и потврда и вођењу евиденција о обављеним испитивањима доноси министар надлежан за послове саобраћаја на предлог Агенције.
Послове из става 3. овог члана Агенција обавља као поверене.
Члан 250.
У поступку издавања уверења из члана 249. став 3. овог закона за возило које се серијски производи и за које је издато уверење о усклађености са прописима о хомологацији Агенција утврђује да ли возило испуњава услове из члана 249. став 2. овог закона.
У поступку издавања уверења из члана 249. став 3. овог закона за возило које се појединачно производи, а за које није издато уверење о усклађености са прописима о хомологацији Агенција утврђује да ли уређаји и склопови возила испуњавају услове из прописа о хомологацији и да ли возило у целини испуњава услове из члана 249. става 2. овог закона.
Преправка возила, сем у случају уградње уређаја за погон на алтернативна погонска горива, мора бити извршена у складу са смерницама које одређује произвођач возила које се преправља или на начин за који је произвођач потврдио да се може извести на возилу.
Пре извршења преправке возила мора се сачинити техничка документација о преправци коју одобрава Агенција.
Агенција након увида у техничку документацију може исту одобрити и без испуњења услова из става 3. овог члана, а посебно у случајевима када се таквим преправкама унапређује безбедност возила, техничка култура и проналазаштво, односно омогућава обављање одређених делатности за које се возило посебно не производи. Агенција на захтев привредног друштва, другог правног лица или предузетника, који испуњава услове из члана 4. став 3. овог закона, може одобрити техничку документацију за уградњу уређаја на погон на алтернативна погонска горива у возила одређене марке и типа, са идентичним начином припреме горива и смеше. У том случају није потребна овера техничке документације за појединачно возило те марке и типа под условом да је уградњу извршило лице коме је одобрена та техничка документација.
Преправку, односно појединачну производњу возила може да изврши привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник из члана 4. став 3. овог закона.
Агенција може одобрити да преправку возила на основу одобрене техничке документације, изврши и грађанин, само ако то чини за сопствене потребе, када се таквим преправкама унапређује безбедност возила, техничка култура и проналазаштво, односно омогућава обављање одређених делатности за које се возило посебно не производи.
Агенција у поступку утврђивања да ли моторна и прикључна возила која се појединачно или серијски производе или преправљају, испуњавају прописане услове из члана 249. ст. 1. и 2. овог закона може, након увида у техничку документацију, обављање појединих испитивања возила, односно уређаја на возилу, као и мерења, поверити одређеном привредном друштву или другом правном лицу које је материјално и стручно оспособљено да та испитивања, односно мерења изврши.
У случају из става 8. овог члана Агенција ће у захтеву за испитивање јасно одредити која поједина испитивања и мерења се том приликом морају обавити.
Уверење из члана 249. став 3. овог закона за возила која су преправљена може се издати само када се током испитивања утврди да су технички исправна.
Послове наведене у ст. 1, 2, 4, 5, 7, 8. и 9. овог члана Агенција обавља као поверене.
Члан 251.
Када се на техничком прегледу или на други начин, за возила која су регистрована у Републици Србији или се увозе у Републику Србију, утврди неслагање података за возило који су уписани у саобраћајну дозволу, са подацима из Базе података о моторним и прикључним возилима (коју обезбеђује Агенција) спровешће се, пре издавања саобраћајне дозволе, односно издавања регистрационе налепнице, поступак утврђивања да ли возило испуњава прописане услове из овог закона и том приликом утврдити стварно стање у погледу спорних техничких карактеристика.
Поступак утврђивања испуњености услова из става 1. овог члана обавља Агенција или друга стручна организација коју Агенција одреди.
Послове наведене у ст. 1. и 2. овог члана Агенција обавља као поверене.
Члан 252.
Уређаји за погон возила на гас који су уграђени у моторна возила морају се подвргавати периодичном прегледу код правног лица кога овласти Агенција.
Прегледи из става 1. овог члана морају се обављати у роковима који не могу бити дужи од пет година.
О исправности уређаја правно лице из става 1. овог члана издаје потврду.
Правна лица из става 1. овог члана дужна су да преглед врше прописно и на савестан начин.
Возило у које су уграђени уређаји за погон на гас, не сме да учествује у саобраћају на путу, док се на прегледу из става 2. овог члана не утврди да су исти исправни .
Возач возила са уграђеним погоном на гас мора поседовати код себе потврду из става 5. овог члана и исту пружити на увид овлашћеном лицу.
Послове из става 1. овог члана Агенција обавља као поверене.
3. Идентификациона ознака возила
Члан 253.
Идентификациона ознака возила, одређена од стране произвођача, једнозначно одређује свако поједино возило.
За возила која немају идентификациону ознаку, а која су произведена, или пуштена у саобраћај пре ступања на снагу прописа о обавези постојања идентификационе ознаке на возилу или за која тим прописима није одређена обавеза постојања идентификационе ознаке, број шасије утиснут на возилу сматра се идентификационом ознаком.
Када се на возилу оштети идентификациона ознака надлежни орган унутрашњих послова може, када на поуздан начин утврди о ком конкретном возилу се ради, дозволити да се на возилу утисне идентификациона ознака и одредити њен изглед и садржај.
Утискивање идентификационе ознаке возила, у случајевима из става 3. овог члана, обавља овлашћено правно лице које испуњава прописане услове и има дозволу за вршење ових послова. Уколико је до датума подношења захтева за добијање дозволе за утискивање идентификационе ознаке, правном лицу више од два пута за последњих 10 година одузимана дозвола, дозвола се неће поново издати.
Правно лице из става 4. овог члана дужно је да утискивање идентификационе ознаке врши на прописан начин и савесно.
Ближе услове које морају испуњавати овлашћена правна лица која утискују идентификационе ознаке, начин и поступак утискивања на возилу прописује министар унутрашњих послова.
Овлашћење за утискивање бројева правним лицима даје Министарство унутрашњих послова.
XVI ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ

Avatar korisnika
peca
VIP
Poruka: 2471
Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 15:10h
Lokacija: Beograd - Mirijevo
Kontakt:

Re: ZOBS i zatamnjena stakla

Poruka od peca » četvrtak, 10. sep. 2009. u 21:27h

Nigde, ali apsolutno nigde u ZOBS-u se ne pominje zatamnjivanje stakala...

Opshte je poznata stvar da panduri u kaznama pishu da su nama koji imamo zatamnjena stakla neispravni uredjaj za osvetljavanje ;) ...
milan_gt piše:ja gledam auto kao celinu i najbolja i najteza stvar je postici da ima ono nesto a da ne mozes uperiti prstom na to nesto..a to je dosta teze uraditi nego zamazati felne u neku drecucu boju..
ssf01 piše:skontao sam... da moze covek bi cipovao i vedrana da bolje koristi dzoger :D
ssf01 piše:Auuu am cu sutra brisat ov femunkdd e probud uf

Avatar korisnika
Darth Malak
Poruka: 86
Član foruma od: utorak, 21. jul 2009. u 11:18h

Re: ZOBS i zatamnjena stakla

Poruka od Darth Malak » četvrtak, 10. sep. 2009. u 22:25h

;)

Odgovori

Povratak na „Styling eksterijera“